X
تبلیغات
علوم تجربی و ریاضی ابتدایی - تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی اول ابتدایی

علوم تجربی و ریاضی ابتدایی

بررسی و نقد کتب دوره ابتدایی

تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی اول ابتدایی
عنوان تحقیق : تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه اول ابتدایی در سال تحصیلی 91-90  از لحاظ توجه به روابط اجتماعی

 

·         موضوع مورد بررسی : میزان توجه و نگرش کتاب علوم تجربی پایه اول ابتدایی به روابط اجتماعی

·        مقدمه :

این مقاله، به بررسی و تحلیل محتوای  کتاب علوم تجربی پایه اول ابتدایی ،  از لحاظ توجه به روابط اجتماعی می پردازد. ازروش تحلیل محتوابه عنوان یکی ازروشهای توصیفی تحقیق درعلوم انسانی، استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، کتاب علوم تجربی پایه اول ابتدایی است. ابزارمورداستفاده در این مقاله چک لیست می باشد. مقوله های اجتماعی  مورد بررسی در این تحقیق عبارتند از، 1 -    سواد بهداشتی 2- محیط زیست   3 -    تقویت «مهارت های زندگی»  4-  آگاهی وتوجه  (دقت)    5-   كسب تجربه و مهارت  تجزيه و تحليل      (خلاقیت)  6-  مشارکت مدنی، درنظرگرفته شده است.

یافته های این پژوهش پس ازتحلیل محتوا حاکی ازآن است که میزان به کارگیری كسب تجربه و مهارت  تجزيه و تحليل تفاوت معنی داری با دیگر مقوله ها وجود دارد.همچنین از مقوله های سواد بهداشتی و مشارکت مدنی  به میزان کمتری درعلوم تجربی پایه اول ابتدایی بهره گرفته شده است.

·        هدف :

 هدف از این تحلیل ؛ بررسی میزان توجه این کتاب علوم تجربی پایه اول ابتدایی به روابط اجتماعی می باشد. هدف هایی مانند توجه به قانونمندی و نظم موجود در پدیده های طبیعت ، قدردانی از مواهب طبیعی به عنوان نعمت های الهی، تمایل به همكاری گروهی، صبر و حوصله، مسئولیت پذیری،  تصمیم گیری مسئولانه، احترام گذاشتن به عقاید دیگران، اعتماد به نفس، انعطاف پذیری در اندیشیدن، دوری از تعصب نابجا، تمایل به یادگیری ، كنجكاوی، علاقه مندی به كار و تلاش، حساسیت نسبت به حفظ بهداشت جسم و حفظ محیط زیست، میل به صرفه جویی در عصر ماده و انرژی و دارا بودن تفكر نقاد و خلاق می باشد.

.

·        بحث و نتیجه گیری:

درهمه جوامع، سازمان های اجتماعی وجود دارند یا تاسیس می شوندکه به طور آگاهانه و رسمی(مانندمدرسه) ویا  ناآگاهانه و غیررسمی(خانواده، هم سالان وهم کلاسی ها)، از طریق فرایند جامعه پذیری، نکات بسیاری را به کودکان می آموزند، تا بدین وسیله پیوندهای اجتماعی وگروهی تقویت، واخلاق اجتماعی درونی شود. مدرسه با وادارکردن دانش آموزان به ازخود گذشتگی(با به کارگیری ساز وکاردرونی کردن)،تا اندازه زیادی خود را تقویت وسرمایه اجتماعی را قوام می بخشد. در این کتاب همانطور که ملاحظه گردید  مسائل بهداشتی، مشارکت های مدنی  و  صداقت، راستگویی، گذشت واحترام به بزرگترها کمتر مورد توجه قرار می گیرد. هم چنین آشنایی با اصناف، گروه ها وانجمن ها تحت عنوان مشارکت رسمی نیز به میزان کمی درکتاب علوم تجربی پایه سوم آموزش داده شده است. مدرسه، باید درکنار مهارت های شناختی « ریاضی، علوم، تاریخ، جغرافیاو...»، شیوه های برقراری ارتباط با دیگران و نقش هایی راکه هریک ازدانش آموزان درآینده باید عهده دارشوند،آموزش دهد. از ویژگی های بارز کتاب علوم تجربی توجه و اهمیت آن به مقوله های  خلاقیت، پرورش فکر  ، مشاهده و دقت می باشد و بدون شک ماهیت این کتاب چیزی جز این مقوله ها نمی باشد.

+ نوشته شده در  90/09/19ساعت 9:24 PM  توسط مهدی حقیقی فرد  |